برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

شورای پژوهشی مرکز

آدرس صفحه

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

فلسفه ه

 دکتر مسعود امید عود امید امید  

1

https://scholar.google.com/citations?user=6tuLhQMAAAAJ&hl=en

بیهوشی

دکتر صمد اسلام جمال گلزای

2

http://isid.research.ac.ir/Kamaleddin_HasanzadehNokashti

جراحی ارولوژی

دکتر کمال الدین حسن زاده

3

https://scholar.google.com/citations?user=T0TEok0AAAAJ&hl=en

تاریخ پزشکی 

دکتر کاظم خدادوست

4

https://scholar.google.com/citations?user=KZbDWZEAAAAJ&hl=en

تاریخ علم و تکنولوژی

دکترمجید خلیلی

5

https://scholar.google.com/citations?user=WXiLUJwAAAAJ&hl=fa

اپیدمیولوژی

دکتر سعید دستگیری

6

 

تاریخ اسلام 

دکتر حجت زرین زاد

7

https://scholar.google.com/citations?user=5v2pCaQAAAAJ&hl=fa

فارماسيو تيکس

دکتر محمد رضا سیاهی

8

 

فلسفه غرب

دکترمحمود صوفیانی

9

https://scholar.google.com/citations?user=OiYwoI4AAAAJ&hl=en

داخلی

دکتر علیرضا غفاری

10

https://scholar.google.com/citations?user=nKidW_MAAAAJ&hl=en

اخلاق زیست - پزشکی

دکترعبدالحسن کاظمی

11