جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
جستجو :
  همکاران شورای پژوهشی
ردیف نام و نام خانوادگی محل اشتغال
1 دكتر عليرضا غفاري عضو هيات علمي گروه داخلي –دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
2 دكتر صمد اسلام جمال گلزاري عضو هيات علمي گروه بيهوشي –دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
3 دكتر محمد علي تربتي عضو هيات علمي گروه داروسازي سنتي –دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
4 دكتر محمد رضا سياهي عضو هيات علمي گروه داروسازي –دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
5 دكتر محمود صوفياني عضو هيات علمي گروه فلسفه دانشكده ادبيات وزبان هاي خارجه دانشگاه تبريز مدرك PHD فلسفه
6 دكتر كاظم خدادوست كارمند دانشكده دندانپزشكي و مدرس گروه تاريخ پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز با مدرك PHD تاريخ پزشكي
7 دکتر لاله خدایی عضو هيات علمي گروه داروسازي –دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
8 دكتر محمد اصغري عضو هيات علمي گروه فلسفه دانشكده ادبيات وزبان هاي خارجه دانشگاه تبريز با مدرك PHD فلسفه
9 دكتر سعيد دستگيري عضو هيات علمي گروه پزشكي اجتماعي –دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
10 دكتر حسین ناظمیه عضو هيات علمي گروه داروسازي –دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
11 دكتر علي بناگذار محمدی عضو هيات علمي گروه داخلي –دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
12 دكتر حسين نامدار عضو هيات علمي گروه داخلي –دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
13 دکتر غفارشکوهی عضو هيات علمي–دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز